Публічний договір-оферта про надання інформаційно-консультаційних послуг

Товариство з обмеженою відповідальністю “ХАРД СКІЛЛС”  в особі Директора ЛУГОВИЙ СТАНІСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ, який діє на підставі Статуту (надалі по тексту – «Організатор»), публікує цей Договір публічної оферти (далі – Договір) про надання фізичним особам (далі – Клієнтам) (разом – Сторони, кожна окремо – Сторона) передбачених цим Договором послуг.

Необхідно прочитати цей Договір і якщо не зрозумілий будь-який з пунктів цього Договору або у Клієнта відсутня інформація, що його цікавить, – до здійснення оплати вартості послуг необхідно відвідати сайт організатора заходу: https://hardskills.pro , де отримати необхідну інформацію або звернутися на електронну пошту Організатора: vs@hardskills.pro та отримати необхідні роз’яснення.

У випадку оплати вартості послуг, вважається, що Клієнт цілком та безумовно погоджується з умовами цього Договору (акцепт Договору), Клієнту зрозумілі його положення і він зобов’язується виконувати його умови.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

2.1. Даний Договір є публічним, відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, та його умови є однакові для всіх Клієнтів, беззастережне прийняття умов якого вважаються акцептуванням цієї оферти Замовником.

2.2. Всі питання не врегульовані даним Договором регулюються нормами чинного цивільного законодавства України, законодавства у сфері захисту прав споживачів та персональних даних.

2.3. Визначення деяких термінів, що містяться в цьому Договорі:

2.3.1. Клієнт – фізична особа, що уклала з Організатором договір на умовах, що містяться в даному Договорі.

2.3.2. Оферта – публічна пропозиція Організатора укласти даний договір, адресована будь-якій фізичній особі через веб-сайт https://hardskills.pro.

2.3.3. Акцепт – повне і беззастережне прийняття Клієнтом оферти Організатора в порядку та на умовах передбачених даним Договором.

2.3.4. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована (абзац 10 статті 2 Закону України «Про захист персональних даних»).

2.3.5. Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем (абзац 8 статті 2 Закону України «Про захист персональних даних»).

3. АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Підтвердженням повного та безумовного акцептування публічної оферти є внесення Клієнтом плати за замовлені Послуги, що свідчить про прийняття Клієнтом публічної оферти (укладення Договору).

3.2. Договір вважається укладеним з моменту отримання Організатором оплати від Клієнта за послуги та не потребує підписання його Сторонами.

3.3. Клієнт, укладаючи цей Договір, автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень Договору, дає згоду дотримуватися умов Договору та отримати Послуги на встановлених Організатором умовах.

4. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

4.1. За даним Договором Організатор бере на себе зобов’язання надати Клієнту інформаційно-консультаційні послуги шляхом організації проведення Заходу, детальна інформація про який (формат, дата, час та місце проведення, тема, вартість тощо) відображена на відповідній сторінці вебсайту https://hardskills.pro, та забезпечення можливості участі у Заході Клієнта (надалі по тексту – Послуги).

5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Вартість Послуг зазначається на вебсайті https://hardskills.pro.

5.2. Оплата здійснюється Клієнтом безготівково у національній валюті України – гривні, шляхом оплати вартості Послуг за допомогою платіжної онлайн системи через вебсайт https://hardskills.pro.

5.3. Зобов’язання Клієнта, щодо оплати, вважаються виконаними з моменту зарахування відповідних грошових коштів на банківський рахунок Організатора, реквізити якого вказані у цьому Договорі.

5.4. Договір вважається виконаним у день проведення Заходу. Не взяття участі Клієнтом у Заході не може вважатися невиконанням Договору та бути підставою для повернення Клієнту коштів.

5.5. У разі оплати участі у заході на підставі рахунку, Організатор також направляє Клієнту проєкт Акту. В день проведення Заходу Клієнт передає Організатору підписані зі своєї сторони обидва примірника Акту для підписання Організатором. Після підписання Акту обома Сторонами обох примірників Акту, Організатор один примірник передає Клієнту (або його представнику), а другий примірник залишає у себе.

5.6. У разі якщо Клієнт протягом 3 (трьох) днів з дня проведення Заходу не надасть (направить засобами поштового зв’язку) Організатору підписаний акт або свої письмові заперечення щодо акту, такий акт вважається підписаним Сторонами.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Організатор зобов’язаний:

6.1.1. Належним чином виконувати умови цього Договору.

6.1.2. Забезпечити Клієнту можливість участі у Заході (допустити до участі).

6.1.3. У разі скасування Заходу повідомити Клієнта за 5 днів до вказаної на вебсайті https://ae.org.ua/ дати його проведення (а якщо Захід скасовується менше ніж за 5 днів, то негайно) та повернути сплачену Клієнтом суму вартості Послуг не пізніше ніж протягом 7 днів від дати отримання від Клієнта заяви про повернення коштів.

6.1.4. Повернути сплачену Клієнтом суму вартості Послуг у разі розірвання договору в порядку та на умовах передбачених розділом 9 цього Договору не пізніше 7 днів з дати такого розірвання.

6.2. Організатор має право:

6.2.1. На оплату Послуг у порядку та на умовах визначених даним Договором.

6.2.2. На отримання від Клієнта повної інформації, яка стосується участі Клієнта у Заході та іншу інформацію, яка стосується предмету Договору.

6.2.3. Змінити умови Договору в односторонньому порядку згідно з розділом 9 цього Договору.

6.2.4. Повний обсяг виключних майнових прав на матеріали аудіо та відео фіксації відповідного Заходу (відеограма, фонограма або стенограма, матеріали фотозйомки тощо) належить Організатору. Відповідно, Організатор має виключне право на власний розсуд без погодження зі спікерами:

– розповсюджувати матеріали аудіо та відео фіксації в будь-який спосіб та в будь-якому обсязі на будь-якій території для будь-якого кола осіб;

– перешкоджати незаконному використанню іншими особами матеріалів аудіо та відео фіксації Заходу на будь-якій території;

– надавати іншим особам право на використання матеріалів аудіо та відео фіксації Заходу в будь-якому обсязі, на будь-якій території та на будь-яких умовах.

6.3. Клієнт зобов’язаний:

6.3.1. Належним чином виконувати умови цього Договору.

6.3.2. Надавати Організатору всю необхідну інформацію, яка стосується участі Клієнта у Заході та іншу інформацію, яка стосується предмету Договору.

6.4. Клієнт має право:

6.4.1. Вимагати виконання Організатором зобов’язань за цим Договором в обсягах та у строки, які встановлені Договором.

6.4.2. Отримувати від Організатора інформацію про хід виконання Договору.

6.4.3. Розірвати договір в односторонньому порядку за умов передбачених розділом 9 цього Договору.

6.4.4. Вимагати від Організатора повернення сплаченої Клієнтом суму вартості Послуг у разі розірвання Договору.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. За невиконання або неналежне виконання умов даного Договору Сторони несуть відповідальність згідно законодавства України.

7.2. Всі спори та суперечки між Сторонами вирішуються шляхом переговорів на основі взаємних поступок.

7.3. У разі якщо Сторони у результаті переговорів не змогли досягти взаємної згоди щодо розбіжностей, що виникли, а також якщо одна із Сторін ухиляється від проведення переговорів, спір вирішується у судовому порядку, встановленому законодавством України.

8. ФОРС МАЖОР

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання умов цього Договору, якщо це невиконання було наслідком обставин непереборної сили (форс мажору), які підтверджуються у встановленому законодавством України порядку.

8.2. Документ, виданий відповідною торгово-промисловою палатою або іншим компетентним органом є достатнім підтвердженням наявності і тривалості дії обставин непереборної сили (форс мажору).

8.3. Під обставинами непереборної сили маються на увазі будь-які обставини, що перешкоджають Стороні виконувати свої зобов’язання за цим договором, і що знаходяться поза розумним контролем Сторони, включаючи стихійні лиха, пожежу, вибух, повінь, землетрус, епідемію, війну або воєнні дії, окупацію, громадські непорядки, страйки, природні або штучні катастрофи та інші.

8.4. Якщо обставини форс-мажору триватимуть понад 60 днів, то кожна Сторона має право достроково розірвати цей договір, і при цьому ні одна із Сторін не буде мати право на відшкодування збитків.

9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

9.1. Даний Договір набуває чинності з моменту внесення Клієнтом оплати вартості Послуг та припиняється його належним виконанням.

9.2. Припинення дії Договору не звільняє Сторін від відповідальності за порушення зобов’язання, яке мало місце під час дії Договору.

9.3. Договір може бути розірваний Клієнтом в односторонньому порядку за умови повідомлення Організатора про таке розірвання за 10 днів до дати проведення Заходу. При дотриманні Клієнтом вимоги цього Договору щодо строку повідомлення про намір розірвати Договір, датою розірвання договору вважається дата отримання Організатором такого повідомлення.

9.4. Зміни та доповнення до даного Договору вносяться Організатором в односторонньому порядку з обов’язковою попередньою публікацією нової редакції договору на веб-сайті https://ae.org.ua/.

10. УМОВИ ЩОДО ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

10.1. З моменту підписання цього Договору Сторони відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» дають свою згоду на обробку своїх персональних даних.

10.2. Клієнт надає згоду на обробку своїх персональних даних лише в обсязі необхідному для отримання Послуг за цим Договором, а саме: відомості про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, посаду, трудову діяльність, паспортні дані, дані про зареєстроване або фактичне місце проживання, біографічні дані, контактні дані тощо. Термін використання наданих персональних даних – безстроково.

10.3. Метою обробки та використання персональних даних Клієнта, внесення їх до відповідної бази персональних даних за цим Договором є забезпечення господарських відносин, адміністративно-правових відносин, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського та статистичного обліку та звітності, відносин у сфері реклами.

11. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

11.1. Обмін інформацією між Сторонами може проводитись як безпосередньо, так із застосуванням телефонного, шляхом листування або повідомлення по електронній пошті. Сканкопії документів мають юридичну силу до моменту надання їх оригіналу. При цьому відповідальність за достовірність інформації, що міститься у цих документах, несе Сторона, що передає документ.

11.2. Організатор є неприбутковою організацією та включений до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

12. РЕКВІЗИТИ ОРГАНІЗАТОРА

Товариство з обмеженою відповідальністю “ХАРД СКІЛЛС”

Юридична адреса: 03057, місто Київ, пров.Польовий, будинок 9, офіс 6

Код ЄДРПОУ 44358317

АТ КБ “ПРИВАТБАНК” (ЄДРПОУ банку 14360570, код банку 320649)
рахунок:
№ UA593206490000026007052782792